Neo Pentan

Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối CuSO4 và NaCl bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

Thời gian (giây)…… t…… t + 3377,5…… 2t

Khí tổng (mol)…….. x…… x + 0,035……. 2,0625x

nCu (mol)…………… y…… y + 0,025……. y + 0,025

Giả sử hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m gần nhất với:

A. 18,60.       B. 21,40.       C. 14,60.       D. 16,84.

Neo Pentan chọn trả lời