quang

Cho hỗn hợp X gồm hai peptit Y và Z đều mạch hở chỉ tạo thanh gly và ala. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol Naoh trong dung dịch thu được (m+3,46) gam hôn hợp muối. Biết phân trăm của oxi trong hỗn hợp X là 30,59%. Giá trị của m:

A 8,16

B 6,80

C 7,54

D 7,08

Neo Pentan trả lời