Neo Pentan

Hai chất X, Y là đồng phân của nhau (chứa C, H, O), oxi chiếm 34,783% khối lượng phân tử. Y có nhiệt độ sôi thấp hơn X.
a. Xác định công thức cấu tạo của X, Y.
b. Chọn các chất thích hợp để hoàn thành sơ đồ sau:

Neo Pentan đã chọn câu trả lời