Tống Sơn Mạnh

Hai hidrocacbon A, B không no, mạch hở, trạng thái khí ở điều kiện thường. Hỗn hợp X gồm A, B và H₂ có tỷ khối hơn so với H2 là 7,4. Cho X qua xúc tác Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm hai ankan A và B có tỷ khối hơi so với H2 là 18,5. Hãy xác định công thức của A, B và tỷ lệ % theo thể tích của các khí trong hỗn hợp X.

Neo Pentan chọn trả lời