Neo Pentan

Hấp thụ hết 11,2 lít khí CO2 vào 400 ml dung dịch NaOH 1,75M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Y chứa Ba(OH)2 0,2M và BaCl2 0,3M vào X. Thể tích dung dịch Y nhỏ nhất cần cho vào X để thu được lượng kết tủa lớn nhất là

A. 0,75 lít.          B. 1,25 lít.          C. 1,00 lít.          D. 0,80 lít.

buivosongthuong trả lời