Neo Pentan

Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào dung dịch có chứa 0,08a mol Ca(OH)2, khối lượng kết tủa tạo ra phụ thuộc vào thể tích khí CO2 được ghi ở bảng sau:

Giá trị của V1 là:

A. 8,96.       B. 6,72.       C. 11,20.        D. 10,08

Neo Pentan đã chọn câu trả lời