Neo Pentan

Hấp thụ hoàn toàn một lượng anken X vào bình đựng nước brom thì thấy khối lượng bình tăng 5,6 gam và có 16 gam Br2 tham gia phản ứng. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 3.         B. 2.         C. 5.          D. 6.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời