Neo Pentan

Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ cần phải dùng 4,48 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là:

A. 72 gam       B. 36 gam       C. 48 gam.       D. 18 gam

Neo Pentan chọn trả lời