le quynh

1. Cho 30 ml dd NaCl 1M vào 100 g dd AgNo3 1, 7% thì thu được bao nhiêu g kết tủa. Tính khối lượng của chất còn dư.

2. Nhận biết:

a. K2Co3, K2So4, Ba(HCo3)2.

b. HCl, AgNo3, NaNo3, NaCl.

c. Rắn: CaSo4, CaCo3, CaCl2, Ca(No3)2, CaO.

le quynh bỏ chọn trả lời