hung02032001

Hòa tan 0,1 mol PCl3 vào 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch có pH là: (biết H3PO3 có K1 = 1,6.10^-2 và K2 = 7,0.10^-7)

A. pH = 6    B. pH = 6,155     C. pH = 6,2     D. pH = 7

Tăng Thành Ninh đã trả lời