zxcvbnm0

Hòa tan 11,5 gam 1 kim loại R (hóa trị 1) vào nước được dung dịch A và V lít khí (đktc). Dẫn 6,72 lít CO2 vào A được dung dịch B. Chia B thành 2 phần bằng nhau.

Cho 200 ml dung dịch Ca(NO3)2 2M vào phần 1 thu được 10 gam kết tủa, lọc lấy dung dịch cô cạn được thêm m gam chất rắn

Đun sôi phần 2 xuất hiện kết tinh để nguội làm cho nước bay hơi ở nhiệt độ thích hợp thu được 35,75 gam 1 loại tinh thể

a. Tìm V, m

b, Tìm R và công thức tinh thể

Neo Pentan đã chọn câu trả lời