kimmy4097

Hoà tan 35,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và CuO bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 (loãng). Sau phản ứng thu được 4,48l khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch Y.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính phần trăm số mol mỗi chất có trong hỗn hợp X

b) Nếu lấy 1/10 lượng đồng có trong hỗn hợp X (ở trên) cho vào 100ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm HNO3 0,4M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được V lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Tính khối lượng muối có trong Z.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời