Nguyễn Quỳnh Anh

Hòa tan a gam CuSO4.5H2O vào nước được 250g dd CuSO4 10%. Tính a

Neo Pentan chọn trả lời