Annie

Hòa tan bột Fe trong dung dịch X có chứa HNO3 và HCl. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chất rắn không tan và 3,36 lít khí (đktc), hỗn hợp X gồm H2 và NO có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2. Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là?

A. 25,4        B. 26,8        C. 29,6        D. 30,2

Đức Bảo đã trả lời