Neo Pentan

Hòa tan hết 2,055 gam một kim loại M vào dung dịch Ba(OH)2, có một khí thoát ra và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 2,025 gam. Kim loại M là

A. Zn.       B. Ba.       C. Be.       D. Al.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời