hasagi22

Hòa tan hết 20,72 gam hỗn hợp chứa Mg, Fe và FeCO3 (trong đó khối lượng của muối FeCO3 là 11,6 gam) vào dung dịch chứa 0,2 mol NaNO3 và 0,96 mol HCl. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam các muối trung hòa và 7,84 lít hỗn hợp khí Y ở đktc gồm CO2, NO2 (0,15 mol), NO và H2. Tính giá trị m?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời