Thien DOng

Hòa tan hết 2,27 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch X có pH = 13.
a) Xác định kim loại kiềm M.
b) Tính thể tích dung dịch chứa HCl và H2SO4 có pH = 1 cần thêm vào 100 ml dung dịch X ở trên để thu được dung dịch mới có pH = 2.

tuongvi trả lời