Neo Pentan

Hòa tan hết 26,5 gam hỗn hợp bột gồm Mg, Al, AlO3 và MgO bằng 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2. Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là

A. 88,7 gam.       B. 99,7 gam.

C. 86,5 gam.        D. 95,2 gam.

Neo Pentan chọn trả lời