Neo Pentan

Hòa tan hết 6,72 gam bột Fe trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Kết thúc phản ứng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, đo đktc). Giá trị của V là

A. 4,032.       B. 2,688.       C. 8,064.       D. 2,016.

Neo Pentan chọn trả lời