Chu Lê Khăngq

Hòa tan hết 7,26 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào 305 ml dung dịch HCl 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chứa 15,3775 gam chất tan và thấy thoát ra 0,84 lít (điều kiện tiêu chuẩn) hỗn hợp khí Y gồm H2, NO, NO2 có tỷ khối so với H2 bằng 11,4. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z; 44,3075 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,112 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc).  Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp A.

Chu Lê Khăngq đã trả lời