Trần Nguyễn Khánh Ly

Hòa tan hết hỗn hợp khí X gồm Cu và CuO trong dung dịch H2SO4 95,267% đun nóng thu được dung dịch Y và khí SO2 duy nhất. [Trong dung dịch Y có C% (CuSO4) = 4C% (H2SO4) = 68,376%]. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Neo Pentan chọn trả lời