Diệu Hàm

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đúng 300 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan tối đa 2,56 gam bột Cu. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Giá trị của m là

A. 18,24.   B.19,36.   C. 17,12.     D. 18,56.

Neo Pentan chọn trả lời