Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp gồm hai kim loại trong dung dịch HCl dư thoát ra 2,24 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là

A. 17,10 gam.       B. 34,20 gam.

C. 1,71 gam.        D. 3,42 gam.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời