Nguyễn Duy Thức

Hòa tan hoàn toàn 128,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe bằng dung dịch HNO3, thu được dung dịch Y (chứa m gam ba muối) và 22,4 lit hỗn hợp khi Z (gồm hai khí không màu, trong đó có một khi hóa nâu ngoài không khí). Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 16,75. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào Y, lọc lấy kết tủa, đem nung trong không khi đến khối lượng không đổi, thu được 196 gam chất rắn T. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m

Neo Pentan chọn trả lời