Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn 13,48 gam hỗn hợp Mg, Al, Cu bằng dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y chứa các muối có khối lượng bằng 69,64 gam và 2,24 lit khí Z gồm N2 và NO có tỉ khối so với He bằng 7,2. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,02 mol NaOH. Nếu cho 13,48 gam X vào HCl dư thu được a mol H2. Tính giá trị của a

A. 0,34          B. 0,38           C. 0,44          D. 0,36

Neo Pentan đã chọn câu trả lời