Ngô Tuấn Kiệt

Hòa tan hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp X gồm Mg, FeS và Cu(NO3)2 trong 680ml dung dịch HNO3 1M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 52,88 gam muối trung hòa và 0,14 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O, có tỉ khối so với He là 8,5. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, đun nóng) thì số mol NaOH phản ứng tối đa là 0,68 mol. Phần trăm khối lượng của Mg trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 25          B. 26         C. 27           D. 28

Đỗ Nguyên đã trả lời