nguyenthikimchi@

Hòa tan hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3, thu được 7,84 lít khí NO (đktc) và 800ml dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl vào X đến khi không còn thấy khí thoát ra, thì thu được thêm 1,12 lít NO (đktc).

1, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong A

2, Tính số mol HNO3 đã tham gia phản ứng

3, Tính CM các chất trong X.

Akie3301 đã trả lời