Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam MgO trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 28% ở nhiệt độ t1 thu được dung dịch X. Làm lạnh dung dịch X xuống nhiệt độ t2 (t2 < t1) thấy tách ra m gam MgSO4.7H2O và dung dịch Y. Cho biết độ tan của MgSO4 ở nhiệt độ t2 là 38,974. Giá trị của m gần nhất với

A. 6,0.       B. 6,6.         C. 6,2.         D. 6,4.

Neo Pentan chọn trả lời