Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn Fe trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch X1 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa X2. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X3. X3 là:

A. Fe.       B. Fe2O3.       C. Fe3O4.       D. Fe(OH)3.

Neo Pentan chọn trả lời