trangleo68

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A chứa FeS2, Cu2S và FeCO3 trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối sunfat và 19,488 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí có khối lượng 40 gam. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp A trên bằng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp B (gồm Fe2O3 và CuO) và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ toàn bộ Z vào 200ml dung dịch NaOH 0,25M và Ba(OH)2 0,45M thu được lượng kết tủa là:

A. 19,38 gam      B. 14,775 gam      C. 17,73 gam      D. 15,76 gam

Neo Pentan chọn trả lời