Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na, Ba, Na2O và BaO vào lượng dư H2O, thu được dung dịch E (có chứa 37,65 gam chất tan) và 2,24 lít H2. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch E, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau

Số mol khí CO2….. Khối lượng kết tủa (gam)

x + 0,2…………………….. 197x

x + 0,35……………………. 19,7

Dung dịch E hòa tan được tối đa m gam hỗn hợp rắn gồm Al và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1). Giá trị của m là

A. 23,40.       B. 38,30.       C. 30,65.       D. 37,44.

Neo Pentan chọn trả lời