Annie

Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 thấy có 0,375 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,025 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là?

A. 24,27       B. 26,92       C. 33,65       D. 29,64

Neo Pentan đã chọn câu trả lời