zxcvbnm0

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Mg, MgCO3 vào 200 ml dung dịch HCl được dung dịch X và 3,36 lít hỗn hợp khí B (đktc), tỉ khối của B với H2 là 8

a. Tìm m và khối lượng các chất trong A

b. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào X thì lượng kết tủa thu được tại các thời điểm như sau

Khi hết 80 ml dung dịch NaOH thì thu được 1,74 gam kết tủa

Khi hết 160 ml dung dịch NaOH thì thu được 6,38 gam kết tủa

Khi hết 240 ml dung dịch NaOH thì thu được 8,7 gam kết tủa

Tìm nồng độ mol dung dịch HCl, NaOH

Neo Pentan đã chọn câu trả lời