Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Fe3O4 trong dung dịch 0,12 mol HNO3 và 0,41 mol H2SO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí không màu, trong đó có một khi hóa nâu. Tỉ khối của Z so với He bằng 9,6. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được (8m + 8,48) gam kết tủa. Lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được (7,5m + 8,93 gam) chất rắn. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời