Nguyễn Lan

Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO trong nước thu được 3,36 lít khí H2 và dung dịch Y. Hấp thụ khí CO2 vào Y. Khối lượng chất tan (gam) trong dung dịch phụ thuộc vào lượng CO2 (mol) hấp thụ như sau:

Lượng CO2 (mol):             0,1      0,2    0,3

Khối lượng chất tan (g):  16,55    9,3    13,7

Giá trị của m là :

A. 25,67      B. 27,65       C. 26,75       D. 27,56

Neo Pentan chọn trả lời