Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại R trong m gam dung dịch H2SO4 đặc, nóng, vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam dung dịch chỉ chứa muối (biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Kim loại R là

A. Cu.       B. Fe.       C. Ag.       D. Mg.

Neo Pentan chọn trả lời