Neo Pentan

Hòa tan hỗn hợp Na và K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2. Thể tích dung dịch H2SO4 0,1M cần dùng để trung hòa X là

A. 600 ml.       B. 150 ml.       C. 900 ml.       D. 300 ml.

Neo Pentan chọn trả lời