Neo Pentan

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1) vào nước dư, thu được 4,48 lít khí. Giá trị của m là

A. 30,8.       B. 4,4.       C. 7,7.       D. 10,0.

Neo Pentan chọn trả lời