Neo Pentan

Hòa tan Na vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc).

Câu 1. Khối lượng NaOH thu được trong dung dịch X là :

A. 4,8 gam       B. 1,2 gam       C. 2,4 gam.       D. 6 gam

Câu 2. Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần dùng để trung hòa X là

A. 600 ml.       B. 900 ml.       C. 300 ml.       D. 150 ml.

Neo Pentan sửa câu hỏi