thanhhien

Hoàn thành sơ đồ và ghi điều kiện nếu có : Cr -> Cr2O3 -> Cr2(SO4)3 -> Cr(OH)3 -> NaCrO2

Neo Pentan trả lời