Trần Ngọc Anh Hào

Hỗn hợp A gồm Al2O3, CuO và Fe2O3. Thổi luồng H2 dư đi qua 10,84 gam A (đun nóng) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. X tác dụng vừa hết với 140 ml dd HCl 2M. Mặt khác, để hòa tan hết A thì cần 84 gam dd  H2SO4 24,5%. Tính khối lượng các oxide trong A.

Neo Pentan chọn trả lời