Neo Pentan

Hỗn hợp A gồm một amin X (no, hai chức, mạch hở) và hai hiđrocacbon mạch hở Y, Z (đồng đẳng kế tiếp, MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp A cần vừa đủ 1,825 mol O2, thu được CO2, H2O và 2,24 lít N2 (ở đktc). Mặt khác, 19,3 gam A phản ứng cộng được tối đa với 0,1 mol brom trong dung dịch. Biết trong A có hai chất cùng số nguyên tử cacbon.

Phần trăm khối lượng của Y trong A là

A. 21,76%.       B. 18,13%.       C. 17,62%.        D. 21,24%.

Phần trăm khối lượng của Z trong A là

A. 17,62%.       B. 18,13%.       C. 21,76%.       D. 21,24%.

Zari đã trả lời