isoamyl axetat

Hỗn hợp A gồm X, Y là hai hợp chất hữu cơ thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic, Z là este 2 chức tạo bởi X, Y và etilen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 17,48 gam hỗn hợp A chứa X, Y, Z cần 0,83 mol O2 thu được 9,72 gam H2O. Mặt khác đun nóng 17,48 gam A với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 32,24           B. 28,38            C. 29,36          D. 29

Neo Pentan sửa câu hỏi