ahnchanbaek

Hỗn hợp E chứa các chất có cùng số mol gồm: CH5NO2, CH5NO3, CH8N2O3, C2H8N2O4, C4H12N2O2. Cho m gam hỗn hợp E tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được 23,52 lít hỗn hợp Z chứa 2 khí (hơn kém nhau một nguyên tử cacbon) và dung dịch chứa a gam muối khan. Giá trị của a là?

A. 64,05       B. 78,75      C. 76,65       D. 60,75

Neo Pentan chọn trả lời