ahnchanbaek

Hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z mạch hở phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức (MX < MY < MZ < 190); trong số đó X và Y có số mol bằng nhau. Đun m gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH (dư 20% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch F. Cô cạn dung dịch F thu được chất rắn T gồm 2 chất và phần hơi chứa 32,85 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn T thu được khí CO2 ;38,16 gam Na2CO3 và 1,08 gam H2O. Thành phần % theo khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 35,3%        B. 33,3%        C. 25,3%        D. 22,3%

Neo Pentan đã chọn câu trả lời