Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic no đơn chức hở X và 2 ancol Y, Z no đơn hở đồng đẳng liên tiếp (MY < MZ) trong đó X và Z có cùng số nguyên tử C. Thực hiện phản ứng este hóa 53,1 gam hỗn hợp E (xúc tác H2SO4 đặc), thu được hỗn hợp F gồm các chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp F cần 3,175 mol khí oxi thu được 2,35 mol CO2 và 2,65 mol H2O. Tính % khối lượng của X trong E?

A. 41,82%         B. 56,25%         C. 48,78%         D. 39,55%

Van Sakura trả lời