Nguyễn

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit X và triglixerit Y, có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 : 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng vừa đủ a mol O2, thu được 23,3 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dụng với 420 ml dung dịch NaOH xM (lấy dư 20% so với lượng phản ứng, đun nóng), thu được dung dịch Z. Cô cạn Z thu được hỗn hợp gồm ba chất rắn khan (trong đó natri linoleat chiếm 36,615% về khối lượng). Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A
Trong phân tử của Y có 55 nguyên tử cacbon.

B
Giá trị của a là 16,95.

C
Giá trị của x là 2,0.

D
Giá trị của m là 189.

phuongden đã trả lời