Quysang

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, X (đơn chức) và Y (hai chức), 2 (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol (MX < MY < MZ < 200; nY = nZ).

+ Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được H2O và 1,95 mol CO2.

+ Thí nhiệm 2: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam E bằng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được hỗn hợp F gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và dung dịch T chứa 59,5 gam chất tan. Cho F tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 9,52 lít H2 (đktc). Đốt cháy toàn bộ T, thu được H2O, Na2CO3 và 0,4 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Z trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 53%.        B. 52%.        C. 51%.        D. 50%

Neo Pentan chọn trả lời