ALIkaM

Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) và este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Hóa hơi hoàn toàn 26,84 gam E thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng điều kiện). Đun nóng 26,84 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp T gồm hai muối của axit cacboxylic đơn chức, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đốt cháy hoàn toàn Z thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 24,68 gam. Tỉ lệ a : b gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,2            B. 1,1            C. 0,7             D. 0,6

Nhatttvie đã trả lời