rose

Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O.

Bài 1: Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là

A. 3,84 gam.      B. 2,72 gam.      C. 3,14 gam.      D. 3,90 gam.

Bài 2: Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,40 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 5,32 gam hỗn hợp hai muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là

A. 1,64 gam.      B. 3,28 gam.      C. 2,72 gam.      D. 2,46 gam.

Bài 3. Đun nóng m gam E với dung dịch KOH dư, có tối đa 2,8 gam KOH đã phản ứng, thu được 7,1 gam ba muối và a gam ancol. Giá trị của a là

A. 1,08.         B. 0,96.         C. 1,14.         D. 1,76.

Tuyetbang trả lời